Të ndjekur nga stresi?! – Vom Stress verfolgt?!

Ejani edhe JU që të merrni pjesë në ligjëratën informative
dhe debatin me temën „Si të shmangim stresin“ dhe rreth reaksionit të stresit – pasojat mentale, emocionale dhe trupore me ekspertin e mirënjohur Dr. Xhevat Hasani.
*
Kommen auch Sie und nehmen Sie teil an der Info-Veranstaltung und Diskussion mit dem Thema „Wie vermeidet man Stress“ und über die Reaktion auf Stress – die mentalen, emotionalen und körperlichen Folgen mit dem bekannten Experten Dr. Xhevat Hasani.

Ky ligjërim mbështet nga Entit për Integrim i qytetit të Zürich-ut, në kuadër të programit kantonal për integrim, poashtu mbështet nga Institutit kantonal për çështjet e Integrimit dhe Sekretariatit Shtetëror për Migracion.
*
Diese Veranstaltung wird im Auftrag der Integrationsförderung der Stadt Zürich organisiert und im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms mit Unterstützung der Kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen sowie das Staatssekretariat für Migration.