Ecuria e zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën

Publikohet Buletini tre mujor për ecurinë e zbatimit të masave të Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Diasporës Shqiptare 2018 – 2024.

Buletini botohet çdo tre muaj nga Agjencia Kombëtare e Diasporës. Qëllimi i botimit të Buletinit është informimi i publikut mbi ecurinë e zbatimit të masave të Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare të Diasporës 2018 – 2024 nga institucionet përgjegjëse në tremujorin e parë të vitit. Ai është publikimi i katërt i këtij lloji.

Ky dokument përmban masat e Planit të Veprimit të cilat janë në procesin e zbatimit.
Të dhënat që paraqet ky publikim informojnë publikun dhe anëtarët e strukturave vendimmarrëse për ecurinë e politikës shtetërore për Diasporën.

Buletinin e plotë Janar – Mars 2019 mund ta lexoni duke klikuar KËTU.

Për të lexuar buletinet e mëparshme klikoni KËTU.