ANËTARSIMI VULLNETAR NË SHOQATËN HOTLA

Shoqata Hotla duke dashur të jetë e hapur ndaj gjithë njerëzve që duan të përkrahin punën dhe projektet tona, ka vendosur të bëjë ANËTARSIM VULLNETAR në Shoqatë.
Ne kemi vendosur një pagesë modeste, por shumë të rëndësishme për funksionim.

Pagesa mujore do të jetë 100 Denarë në muaj, përkatësisht 1200 Denarë për një vit për banorët që jetojnë në Maqedoni dhe 4 Euro në muaj, apo 50 Euro në vit për banorët që jetojnë në evropën perendimore si dhe shtetet tjera të botës.Këto mjete na nevojiten për realizimin e detyrave tona, sic janë përgatitja e projekteve, harxhime zyre, anagazhimin e ekspertëve dhe ekipeve në realizimin e projekteve, harxhimet për vebfaqen, përgatitjen e broshurave informative:

Formulari për anëtarsim mund të mbushet online në veb faqen www.hotla.mk/anetaresohu/ ose të meret në zyrat e Shoqatës Hotla.
Pagesa nga jashtë Maqedonisë bëhet në xhirollogarinë devizore të Shoqatës:

Client Details                                                                Bank Details:
Zdruzenie Hotlja s.otlja Lipkovo                        HALKBANK AD SKOPJE
s.Otlja , Lipkovo , Makedonija                            Bul.St.Kiril I Metodi No.54
(Xh.llog) IBAN: MK07270722000021220          SWIFT: EXPCMK22
Qëllimi ne flete pagese: Anetaresim

Ndërsa pagesa nga Maqedonia bëhet në xhirollogarine me denarë të Shoqatës:

Detaje të shoqatës                                               Detajet e bankës
Zdruzenie Hotlja s.otlja Lipkovo                      HALKBANK AD SKOPJE
s.Otlja , Lipkovo , Makedonija                          Bul.St.Kiril I Metodi No.54
(Xh.Llog) IBAN: 270-0707444101.36
Qëllimi ne flete pagese: Anetaresim

Gjithashtu anëtarësimin mund ta bëni edhe në zyrën e shoqatës e cila gjendet në hymje të fshatit Hotël. Kartela e anëtarësimit, meret në zyrat e Shoqatës, ose për banorët që jetojnë jashtë shtetit, nëse na e dërgojnë adresën ,ua dërgojmë në vendin ku ata jetojnë, nëpërmjet postës. Nëse nuk doni t’ua dërgojmë nëpërmjet postës do ta merni kur të vini në pushim në vendlindje. Ne do t’i bëjmë publike të ardhurat nga anëtarsia, natyrisht duke mos publikuar asgjë tjetër përpos emrit, mbiemrit dhe vendit, pa të dhënat tjera personale mbi anëtarët.
Ju informojmë që vendimi për anëtarësimin vullnetar dhe pagesën simbolike bazohet në nenin 27 të Statutit të Shoqatës Hotla si dhe dhe Ligjit për shoqata dhe fondacione (Gazeta zyrtare e Rm- së, Nr 52/2010; 135/20111).

1 2 3