Fokus Grupi me diasporën në Zvicër

Takimi me fokus grupin në Zvicër do të jetë një mënyrë efikase përmes së cilës Germin merrë informata të hollësishme për mendimet dhe perceptimet e grupit të diasporës atje. Përfshirja e shumë personave ofron një varg më të gjërë të informatave dhe ndihmon në identifikimin e nevojave shoqërore dhe politike të komuniteteve të diasporës në Zvicër. Ky takim do të jetë i dobishëm për të organizuar idetë sa i përket vetëdijësimit për të drejtat shoqërore dhe politike të diasporës.